JohnnyBet.com en

1XBET Promo Kody

by JohnnyBet from

1XBET üçin Promo Kodymyz “JOHNNYBET”. 1XBET 2024 utuşly kodymyz arkaly kazino we sport bölümlerinde aýratyn bonus. Sport bölüminde 450 TMT ýerine 585 TMT-a çenli 130% bonus, kazino bölüminde ilkinji 4 pul goýumda €1950 bonus we oýun awtomatynda 150 gezege çenli mugt synanyşyk berilýär.

1XBET Promo Kody 2024

Sample Bonus teklipi Bonus maglumaty
1XBET Promo Kody JOHNNYBET
Sport Hoşgeldiň Bonusy -Ýörite 450 TMT ýerine 585 TMT-a çenli 130% bonus
Kazino Hoşgeldiň Bonusy - Ýörite Ilkinji 4 pul geçirim bilen €1950 bonus + 150 Free Spin

Bu synymyzda siz bilen 1XBET-e agza bolmagyň ädimleri, şeýle hem, hasaba alyş işiniň aňsat ugurlary, 1XBET-de hasabyňyzy doldurmagyň ýollary, bonuslary, 1XBET mobil programma goşundysy we ş.m. ele alarys. Esasan-da, JOHNNYBET-iň 1XBET promo kodunyň hödürleýän aýratyn bonuslarynyň üstünde jikme-jik beýanynda gyzykly maglumatlar size garaşýar.

1. Türkmenistanda 1XBET-e nähili agza bolmaly 2024

1XBET max bonus (maximum bonus online)
1XBET Promo code April 2024
Go to 1XBET
1XBET Promo code May 2024
Go to 1XBET
June 2024 July 2024
August 2024 September 2024
October 2024 November 2024
December 2024 January 2025
February 2025 March 2025

1XBET promo kodumyzy ulananyňyzda alýan “hoş geldiňiz” bonusy, adaty bonusdan 30% möçberinde ýokarydyr. 1XBET promo koduny işjeňleşdiriň we birnäçe ýönekeý ädimler bilen bu aýratyn bonusy derrew hasabyňyza ýazdyryň.

Hasaba alyş blankasyny açan badyňyza sport jedelleri we kazino üçin “hoş geldiňiz” bukjalarynyň arasynda saýlama berler. Soňra, isleýän hasaba alyş usulyňyzy saýlamaly: bir gezek basmak, telefon, e-poçta ýa-da sosial media arkaly. Bu synda, iň çalt we aňsat bolany sebäpli, “bir gezek basmak” hasaba alyş usulyny saýladyk. Hakykatdan hem, etmeli zatlaryňyz şu aşakdaky 5 çalt ädimden ybarat.

  • Ýaşaýan ýurdyňyzy saýlaň
  • Hasabyňyzy doldurmak üçin isleýän walýutaňyzy saýlaň
  • 1XBET promo koduny giriň: JOHNNYBET
  • ‘REGISTER’ dügmesine basyň
  • reCAPTCHA-ny tamamlaň

2. 1XBET-de aýratyn “hoş geldiňiz” bonuslary

2.1 Sport bölümindäki bonuslaryň beýany

Sport jedelleri üçin 1XBET promo kodumyz JOHNNYBET bolup, bu ugurdaky iň jomart sport jedelleriniň birine girmäge mümkinçilik berer. Ilkinji pul goýumyňyz takmynan 585 TMT (ýa-da $/€ 130) çenli iki esse artar. Bu, 1XBET-de adaty bonus teklibinden we beýleki ýerlerdäkiler bilen deňeşdireniňde 30% köp.

Sport üçin 1XBET bonusyny işjeňleşdirmek üçin zerur bolan iň az goýum bary-ýogy 4 manat ($/€ 1). Elbetde, bu bonusy ulanmagyň şertleri bar. Bonus mukdary, asyl hasabyňyza geçirimi amala aşyrylmazdan ozal, 1,40 koeffisinetli ýa-da ondan ýokary bolan azyndan 3 jedelli akkumulýator çekleri bonusyň 5 essesi möçberinde işlenmelidir. Bonus, 30 günüň dowamynda güýjüni saklaýar.

2.2 Kazino bölümindäki bonuslaryň beýany

Aýratyn “hoş geldiňiz” bukjasyny açýan 1XBET kazino promo kody JOHNNYBET bolup, ilkinji dört goýumyňyzyň her biri bilen bonusdan peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Diňe 1XBET kazino “hoş geldiňiz” bonus paketiniň jemi €1950 we oýun awtomatynda 150 gezege çenli mugt synanyşyk. Bu adaty kazino bonusyndan 30% köpdür.

1XBET-de kazino bonusyny almak üçin iň az talap edilýän goýum, birinji bonus üçin 10 €, ikinji-üçünji-dördünji bonuslar üçin bolsa 15 €. Kazino bonusy bilen gazanan ýeňişleriňizi asyl hasabyňyza almak üçin, bonus mukdaryny 7 günüň içinde, iň köp 5 € goýumly oýnamak bilen 35 essesine çenli ýetmeli. 1xGames-de goýumlar bolsa iki esse hasaplanýar.

3. 1XBET-däki beýleki bonuslar

JohnnyBet-iň 2024 1XBET promo kody bilen hasaba alnandan soň täze ulanyjylaryň alýan aýratyn bonuslaryndan daşary, hasaba alnan ulanyjylarda VIP programmalary, kassa ýygymlary, bonuslar we şulara meňzeş uly sanda gyzykly teklipler we bonuslar bar. Ine, öň hasaba alnan oýunçylar üçin iň özüne çekiji teklipler.

3.1 1XBET Promo Code Store (1XBET Promo kod dükany)

Her gezek 1XBET-de jedel goýanyňyzda, promo kodlara çalşyp boljak bal ýygnaýarsyňyz. Şol promo kodlary, öz gezeginde mugt jedellere, mugt aýlawlara, lotereýa biletlerine çalşyp bolýar.

3.2 No Risk Bet (Töwekgelçiliksiz jedel)

1XBET, saýlanan wakalaryň hasaby boýunça jedel goýmaga mümkinçilik berýär. Jedelde utulan bolsaňyz, doly jedel möçberi yzyna gaýtarylýar. Tölegi hasabyňyza awtomatiki usulda goşuljak mugt jedel promo kody görnüşinde alarsyňyz.

3.3 200% winnings (Utuşlar 200%)

Her gün 1xGames-de jemi 10,000 jedel (jedel azyndan 1 $ bolmaly) tötänleýin saýlanýar we utuşlar iki esse artdyrylýar.

1XBET Türkmenistan bonus

1XBET
1XBET
Bonus Sports
Ýörite Bonus 585 TMT-a çenli 130%
Promo code
1XBET
1XBET
Bonus Casino
Ýörite Hoşgeldiň Bonus Bukjasy €1950 + 150 Free Spin
Promo code

4. 1XBET töleg görnüşleri

1XBET müşderilerine pul goýumlaryň we puly hasapdan çykarmagyň köp görnüşini hödürleýär. VISA, MasterCard, WebMoney, AstroPay, Perfect Money, Jeton Wallet, StickPay, Piastrix, AirTM, ecoPayz, Payeer we dürli görnüşlerdäki kripto walýutada töleg usullar ulanylyp bilner.

5. 1XBET mobil goşundysy – nähili ýüklemeli?

1XBET platformasy, Windows, Android we iOS enjamlary üçin elýeterli mobil programmasyny hödürleýär. Akylly telefonyňyzdaky web brauzerler arkaly 1XBET web sahypasynyň mobil wersiýasyny açmaklyk mümkin, emma 1XBET promo kodymyz arkaly bonuslary ulanmaklyk üçin telefonyňyzda ýa-da planşetiňizde 1XBET mobil programma goşundysyny ulanmaklygy maslahat berýäris. 1XBET programmasy ulanyş taýdan ýeňil bolup, esasy web sahypasy bilen birmeňzeş aýratynlyklara eýedir.

6. 1XBET barada pikirler 2024

1xBet-de, beýleki sport bukmekerleri bilen deňeşdirilende sport jedelleriniň has köp görnüşini tapyp bilersiňiz. Futbol, basketbol, tennis ýa-da kriket halaýan bolsaňyzam, bulardan başga-da operatoryň size hödürleýän köp jedelleri bar. Bu bukmeker bilen oýnamagyň artykmaçlyklaryndan käbirleri bolsa onuň ýokary koeffisientleri, tölegleriň wagty we gyzykly bonuslary bolup durýar.

7. Köp soralýan soraglar bölümi

7.1 ✔️ 1XBET kanuny saýtmy?

1XBET, Curaçao gubernatory tarapyndan berlen, 1668 / JAZ ygtyýarnamasy bolan Curaçao eGaming (CEG) bilen hereket edýän ygtyýarnamasyna eýe. Mundan başga-da 1XBET, Ispaniýa we Italiýa ýaly birnäçe döwletlerde ýerli oýun ygtyýarnamalaryna eýedir.

7.2 ✔️ 1XBET Türkmenistanda haýsy bonuslary hödürleýär?

Türkmenistanda 1XBET mahabat hödürleýär: 30% Cashback bonus, Goalless Football, Hyper Bonus, No Risk Bet (Töwekgelçiliksiz jedel).

7.3 ✔️ 1XBET promo kody näme?

“JOHNNYBET”-iň bonusy sport jedelleri üçin 585 TMT we Kazino oýunlary üçin €1950 we oýun awtomatlarynda 150 gezege çenli mugt synanşygy hödürleýär. Bar etmeli zadyňyz, hasabyňyzy döreden wagtyňyz ýörite 1XBET promo kodumyzy ulanmak.

comment 1xbetPromoKody
Comments (0)
Play responsibly 18+